Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Portugalia reprezentowana przez:

l’Agrupamento de Escolas João de Deus

Zespół działający w projekcie, koordynowany przez Anę Guita Pinto, koncentrował się będzie na promowaniu sukcesów edukacyjnych, poprawy umiejętności uczniów w celu zredukowania potencjalnych nierówności.

Dlatego proponujemy:

  • Zintegrowane planowanie zasobów ludzkich i technicznych
  • Elastyczny program nauczania
  • Dostęp do programu nauczania uczniom z trudnościami w uczeniu się
  • Innowacyjne strategie i metody w zakresie procesu nauczania i uczenia się, w celu zapewnienia optymalnego środowiska i warunków w szkole, które polepszą możliwości edukacyjne, skuteczne promowanie równych szans i stosowanie zróżnicowanej pedagogiki.

Zespół połączy nauczycieli z różnych dziedzin, zwłaszcza zajmujących się nauczaniem języków obcych, psychologią, nauczycieli portugalskiego języka migowego, pedagogiki specjalnej, sztuk plastycznych, informatyki i muzyki.
Posiadają oni specjalne przeszkolenie i doświadczenie w pracy z uczniami z trudnościami w nauce i nieraz angażowali takich uczniów w projekty.

 

Paulo Cunha , nauczyciel muzyki, planuje zorganizować akcje zorientowane na integracje poprzez muzykę, oferując uczniom niesłyszącym szansę na rozwój zdolności muzycznych oraz proponuje utworzenie zespołu, który wystąpi przed szkolną społecznością.

Sztuki plastyczne i technologia informacyjna odgrywają szczególną rolę, jako że obraz jest teraz istotnym elementem dla uczniów niesłyszących. Z drugiej strony, wielu uczniów z trudnościami w uczeniu się decyduje się na kursy multimedialne, które często zwiększają szansę na odnoszenie sukcesów akademickich.

Profesor Humberto Viegas, między innymi, należy do zespołu edukacji specjalnej i współpracuje z innymi nauczycielami prowadzącymi programy odpowiednio dostosowane do rodzaju trudności danego studenta.

• Psycholog Aida Rita, z pomocą szkoły i rodzin, będzie udzielać wsparcia całemu zespołowi. To pierwszy krok w kierunku zintegrowanej szkoły i zintegrowanego społeczeństwa.

Zespół będzie pracował ze stowarzyszeniem Omnes pro Uno i koordynował warsztaty szkoleniowe wraz z zespołem francuskim.

 

AEJD prowadzi "Ria Formasa Center", którego głównym celem jest zapewnianie stałych szkoleń nauczycielskich. Organizacja zapewnia kursy szkoleniowe na temat zintegrowanych szkół.

W ramach projektuzapewniamy:

  • Doświadczenie i refleksję nad integracją
  • Metody nauczania dostosowane do grupy docelowej
  • Struktury zajmujące się testowaniem produktów

 

Stowarzyszenie Omnes Pro Uno  - Associação de Solidariedade Social do Algarve

 

Stowarzyszenie, zrzeszające psychologów, socjologów i profesorów, nawiązało bliską współpracę ze szkołami podstawowymi i średnimi w Algarve

W ramach ogólnej misji stowarzyszenie:

·        Zapewnia interwencję terapeutyczną oferującą wsparcie specjalistów z zakresu:

  •     psychologii klinicznej i edukacyjnej           
  •         doradztwa szkolnego i zawodowego, neuropsychologii, itp.

 

 

·        Identyfikuje i charakteryzuje ryzyka oraz przeprowadza diagnozę psychologiczną

 

·        Rozwija strategie prewencyjne i interwencyjne dla studentów i ludzi młodych, będących na skraju ryzyka bądź w trudnej sytuacji społecznej

 

·        Wspiera  projekty badawcze na polu edukacyjnym, skoncentrowane na  nieprzystosowaniach osobistych, rodzinnych, społecznych i szkolnych, które prowadzą do ryzykownych sytuacji i niepowodzeń   szkolnych

 

·        Przeprowadza szkolenia z zakresu neuronauki i psychoedukacji

 

Praca prowadzona jest przez multidyscyplinarny zespół w połączeniu z lokalnymi ośrodkami pracy społecznej, ośrodkami zdrowia, placówkami ochrony zdrowia rodziny, grupami szkolnymi i innymi instytucjami należącymi do społeczności.

Do zespołu należy 5 szkoleniowców na poziomie uniwersyteckim. W niniejszym projekcie europejskim OMNES PRO UNO podejmie ścisłą współpracę z AEJD i centrum szkoleniowym  „Ria Formosa”, należącym do tego stowarzyszenia, wnosząc do projektu zdolności z zakresu prowadzenia szkoleń i badań naukowych.

 

Celem stowarzyszenia jest interweniować poprzez informowanie, prowadzenie szkoleń i zwiększanie świadomości odnośnie nauczania osób o szczególnych potrzebach i z wszelkiego rodzaju zaburzeniami intelektualnymi, emocjonalnymi, ruchowymi czy sensorycznymi.

Problemy tego typu silnie wpływają na proces nauczania, jako że wymagają dostosowania szkolnych programów nauczania w taki sposób, aby ułatwić uczniom dostęp do wiedzy.

 

 

 

Planowane przez Omnes Pro Uno kursy szkoleniowe będą skierowanie zwłaszcza dla:

·        Edukatorów

·        Nauczycieli i rodziców pracujących z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w oparciu o filozofię „szkoły rodzicielskiej”