Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Nasze rezultaty

Projekt „Kierunek edukacja włączająca w Europie” (ang. “Heading for Inclusive School in Europe”) realizowany w ramach programu Erasmus+ ma na celu dostarczać nauczycielom i pracownikom, mającym pod opieką osoby niepełnosprawne, narzędzi edukacyjnych i organizacyjnych, które stworzono z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby ułatwić im proces uczenia się i aklimatyzacji w szkole.
Materiały te dostępne są na stronie internetowej, gdzie można się z nimi zapoznać i pobrać na swój komputer.

Oto 3 z nich:

 

Rezultat 1: :

Moduł szkoleniowy nastawiony na polepszanie działań edukacyjnych, które wyrazić można w trzech punktach:

 

P jak przedstawienie
problemu i postawienie granic :


Istotą tego punktu jest określenie znaczenia, jakie przypisywane jest słowu integracjaprzy jednoczesnym uniknięciu pułapki wymuszonej asymilacji, która utrudnia proces uczenia się lub, przeciwnie, wyolbrzymiania trudności jakie napotykają uczniowie.

 

W jak
wsparcie:


Punkt ten skoncentrowany jest na budowaniu przyjaznej atmosfery, która ma pozytywny wpływ na proces uczenia się. Jego istotą jest zapewnianie wsparcia zarówno uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i ich kolegom, nauczycielom oraz wszystkim rodzicom.

E jak edukacja i ewaluacja, które stanowią
najistotniejszy punkt tego modułu:


Każdy z wymienionych wyżej punktów poparty jest dodatkowymi materiałami do pobrania, które ukazują obecną sytuację, precyzują potrzeby uczniów, pokazują dokonany postęp i zarysowują perspektywy na przyszłość.

 

Rezultat 2: :

 

Składa się na niego ponad 100 materiałów edukacyjnych.

które pomimo, że wiążą się z przedstawionym wcześniej modułem, stanowią odrębne narzędzie pracy. Materiały te stosować można zarówno w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, jak i w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli szkoły czy uczniów mających trudności w nauce. Narzędzia te będą w dalszym ciągu rozwijane z uwagi na chęć kontynuowania projektu w przyszłości.

 

Rezultat 3: :

 

Spośród materiałów wybierzemy te, które opisują najbardziej pożądane działania z zakresu organizacji, systemu oceniania, pedagogiki oraz akcje nastawione na zmienianie sposobu w jaki postrzegamy niepełnosprawność.

Wybrane materiały zbierzemy w jedno kompendium, które można będzie pobrać online.