Cap sur l'Ecole inclusive en Europe.

Kierunek edukacja włączająca w Europie: projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ , który odpowiada na prawdziwe potrzeby edukacyjne

NIEZASPOKOJON POTRZEBA

 

 

 

Projekt zatytułowany „Kierunek edukacja włączająca w Europie” (ang.  “Heading for Inclusive School in Europe”) zrodził się na skutek obserwacji, że przygotowanie nauczycieli do zawodu zwykle nie było dostosowane do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SEN – ang. Special Educational Needs), a środki stosowane, aby podjąć wyzwanie integracji, pomimo, że tak ważne, były niewystarczające z powodu braku współpracy pomiędzy zespołami edukacyjnymi a sektorem medyczno-socjalnym. 

WIEDZA DO WYKORZYSTANIA

 

 

 

W Europie, jak i w innych miejscach, podejmowane inicjatywy i eksperymenty pokazywały, że uzyskanie satysfakcjonujących wyników jest możliwe dzięki stosowaniu zróżnicowanych metod nauczania, interdyscyplinarnemu podejściu do nauczania i współpracy pomiędzy pracownikami znającymi zagadnienie niepełnosprawności. Dlatego oczywistym wydawał się fakt, że dzięki rozpoznaniu i wprowadzaniu w życie tych dobrych praktyk można zapewnić  podstawę dla polepszania kursów szkoleniowych dla nauczycieli. 

PROJEEKT ERASMUS+ DLA WYKORZYSTYWANIA WIEDZY I TWORZENIA NARZEDZI EDUKACYJNYCH

 

W dążeniu do celu, 10 partnerów z 7 krajów europejskich, zgodnie z kryteriami  motywacji, wzajemnego uzupełniania się i różnorodności,  połączyło siły, aby rozwijać moduły szkoleniowe przeznaczone dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Współpraca ta łączy stowarzyszenia zajmujące się niepełnosprawnością, organizacją szkoleń dla nauczycieli, szkołami podstawowymi i średnimi. Wszystkie te struktury zaangażowane są na różnych poziomach edukacji.

 

Metodologia łącząca badania naukowe, kreatywność i optymalizację zasobów ludzkich

Metodologia projektu dzieli się na 3 fazy:

FAZA 1 : Rozwijanie bazy modułu

 

 

 

 • Zbiór 100 arkuszy podsumowujących badania, utworzonych w celu identyfikowania dobrych praktyk według  zdefiniowanych wcześniej tematów (działania horyzontalne)
 • Wykorzystanie tych arkuszy podczas 5 warsztatów w celu zaklasyfikowania ich do 5 grup i nadanie im spójności (działania wertykalne)
 • Rozwój bazy modułu szkoleniowego, opartego na wykorzystywaniu artykułów podsumowujących

 

 

 

 

FAZA 2 : Praca nad zawartością modułu – metoda D.W.E. – 3 warsztaty zamiast poprzednich 5

 • Warsztat D dla Definiowania integracji oraz jej limitów
 • Warsztat W dla  Wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczycieli i pozostałych uczniów w celu stworzenia przyjaznej atmosfery kluczowej dla nauczania
 • Warsztat E dla Edukacji i Ewaluacji: celem jest proponowanie alternatywnych metod zarówno dla zdobywania wiedzy, jak i oceniania umiejętności i postępów, aby jak najlepiej odpowiedzieć na specjalne potrzeby uczniów.

Powyższy moduł szkoleniowy wzbogacony będzie o zbiór 100 arkuszy dobranych dla grupy docelowej oraz dzieci z trudnościami w uczeniu się. Arkusze te będą powiązane z programami poszczególnych instytucji. 

 

 

Powyższe dwie fazy poskutkują powstaniem 4 produktów:

 • Moduł szkoleniowy: metoda D.W.E, która dostępna będzie na stronie w kwietniu 2019r.
 • 100 arkuszy edukacyjnych dostępnych do pobrania na stronie
 • 100 arkuszy źródłowych, które wykorzystywane będą jako dodatek do arkuszy nauczania oraz posłużą zilustrowaniu modułu
 • Zbiór dobrych praktyk, dostępnych do pobrania na stronie

Wszystkie te materiały będą dostępne w 6 językach krajów partnerskich oraz po angielsku.​

 

 

 FAZA 3 : Wpływ, rozpowszechnianie produktów i dalszy rozwój

 

 

 

Nasze produkty i uzyskane rezultaty wpłyną na:

 • Grupę docelową (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych),  której zaoferujemy metody nauczania i oceniania dostosowane do ich potrzeb. W rezultacie możemy się spodziewać niższej podatności na zniechęcanie się i zmniejszone zainteresowanie zdobywaniem wiedzy
 • Nauczycieli, którzy otworzą się na dzieci ze specjalnymi potrzebami: zyskanie odpowiednich narzędzi edukacyjnych wspomagających w działaniach związanych z integracją utwierdzi nauczycieli w pewności co do ich własnych umiejętności, wpłynie na poprawę ich wizerunku, i w rezultacie zwiększy poczucie pewności siebie. W efekcie spodziewamy się poprawy wyników edukacyjnych
 • Zespół edukacyjny: promowanie pracy zespołowej powinno wprowadzić synergię pomiędzy profesjonalistami. Wynikami tej współpracy mogą być lepsze metody oceniania zdolności kognitywnych uczniów, jak i lepsze dostosowanie planu poprawczego..
 • Uczniów w klasach z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: uczenie tolerancji i poszanowania różnic będzie częścią naszej metody. Dzięki stosowaniu się do tych zasad, uczniowie będą mniej podatni na przyjmowanie postaw ksenofobicznych i dyskryminacyjnych, z którymi borykają się nasze społeczeństwa
 • Zaangażowane organizacje: posiadanie łatwego narzędzia umożliwi im wyjście naprzeciw potrzebom obecnie nie zaspakajanym, jednocześnie poprawiając skuteczność prowadzonych przez nie akcji i podnosząc ich kompetencje. Spodziewamy się również otwartości na Europę w czasach internacjonalizacji tych instytucji.

Prowadzenie strony internetowej zapewni trwałość rezultatów uzyskanych w ramach projektu. Na stronie uruchomiony zostanie portal do którego zaproszeni będą użytkownicy, w celu dalszego wzbogacania jej o materiały edukacyjne poprzez jej odbiorców.

Mamy nadzieję na uzyskanie efektu kuli śnieżnej, który zapewni rozpowszechnianie rezultatów naszych działań.