Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Συνέπειες των αναπηριών στην ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού

Η ενότητα «Συνέπειες των αναπηριών στην ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη» του σεμιναρίου επιμόρφωσης περιέχει πολλές πληροφορίες που αφορούν τις διάφορες αναπηρίες.

  Χωρίζεται σε 4 μαθήματα που εκτός από το να προσφέρουν θεωρητικές βάσεις παρακινούν τους συμμετέχοντες να σκεφτούν σχετικά με τις ικανότητες και τις δεξιότητες των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Οι συμμετέχοντες θα οδηγούνται μετά από μια φάση ερωτήσεων σε μια συζήτηση προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα θεωρητικά φύλλα εργασίας, φύλλα εργασίας καλών πρακτικών και παιδαγωγικών φύλλων εργασίας που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ERASMUS + από τους διάφορους εταίρους και να σκεφτούν πώς θα δημιουργήσουν όρους προσβασιμότητας στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Γνωρίζω, συνοδεύω αυτή είναι η πρόκληση για να αλλάξουμε το βλέμμα προς τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των οποίων η παρουσία στην τάξη είναι ένα «ατού προς εκμετάλλευση».