Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη: ένα έργο Erasmus + που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης

Μια ανάγκη
προς
κάλυψη

 

Το έργο με τίτλο Έμφαση για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη, γεννήθηκε από την ευρέως διαδεδομένη παρατήρηση ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών ήταν συχνά ανεπαρκής για τις ανάγκες τωνς μαθητών με Εκπαιδευτικές Ειδικές Ανάγκες (ΕΕΑ), ενώ τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ένταξης, καίτοι σημαντικά ήταν αναποτελεσματικά λόγω της έλλειψης της συνέργειας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των ιατρο-κοινωνικών λειτουργών .

Τεχνογνωσία
για
αξιοποίηση

 

Σχεδόν παντού στην Ευρώπη ή αλλού, πρωτοβουλίες ή πειράματα έδειξαν ότι ικανοποιητικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη χρήση διαφοροποιημένων παιδαγωγικών μεθόδων, πρωτοποριακέςες διδασκαλίες και με τη στενή συνεργασία των επαγγελματιών που ασχολούνται με την αποκατάσταση/αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Ως εκ τούτου, ήταν προφανές ότι η αναγνώριση και αξιοποίηση των καλών πρακτικών θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη βελτίωση της πορείας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Ένα έργοErasmus + με στόχο να εκμεταλλευτεί την υπάρχουσα τεχνογνωσία και να δημιοργήσει
εκπαιδευτικά εργαλεία

Για το σκοπό αυτό, 10 εταίροι σε 7 ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώθηκαν με κριτήριο τα κίνητρα, τη συμπληρωματικότητα και τη διαφορετικότητα, για την οικοδόμηση μιας ομάδας κατάρτισης εκπαιδευτικών που φιλοξενεί ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις τους.

Αυτή η συνεργασία φέρνει σε επαφή οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπηρίας, ιδρυμάτα κατάρτισης εκπαιδευτικών, σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλες αυτές οι δομές εμπλέκονται σε διάφορα επίπεδα στην ενταξιακή εκπαίδευση.

Μια μεθοδολογία που συνδυάζει την έρευνα, τη δημιουργικότητα και τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων

Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία χωρίζεται σε 3 φάσεις:

Φάση 1: κατασκευή της βάσης μονάδας:

 

 

 

 • συλλογή 100 εγγραφων πηγών για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών σε προκαθορισμένα θέματα (οριζόντιες δραστηριότητες)
 • αξιολόγηση αυτών των πηγών σε 5 εργαστήρια για την ταξινόμηση σε 5 παρτίδες, και να τους δώσουμε συνοχή (κάθετες δραστηριότητες)
 • Κατασκευή της βάσης της μονάδας εκπαίδευσης από την αξιολόγηση των πηγών και τον καθορισμό της ανάγκης για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών που θα προκύψουν

 

 

 

 

Φάση 2: κατασκευή του σώματος της μονάδας, η μέθοδος Ο.Ε.E, για 3 εργαστήρια υποκαθιστώντας τα προηγούμενα 5

 

 • Εργαστήρι Ο για τον Ορισμό της ένταξης και των ορίων της υψηλών και χαμηλών
 • Ένα εργαστήριο Ε, για την Ενθάρυνση των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, των εκπαιδευτικών και της υπόλοιπης τάξης ώστςε η τελευταία να αποκτήσει μια γαλήνια ατμόσφαιρα που ευνοεί τη μάθηση
 • Εργαστήριο Ε για την Εκπαίδευση και Αξιολόγηση: δηλαδή να προτείνει εναλλακτικές μεθόδους τόσο για την εκμάθηση γνώσεων όσο και για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των στόχων της ανάπτυξης, με σκοπό να ανταποκριθεί όσον είναι δυνατόν καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των μαθητών .

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα θα υποστηρίζεται από ένα αρχείο 100 φύλλων εργασίας προσαρμοσμένων στο κοινό στο οποίο απευθύνεται και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτά τα φύλλα θα πρέπει να σχετίζονται με τα προγράμματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 

 

Αυτές οι δύο πρώτες φάσεις θα ολοκληρωθούν με τέσσερις παραγωγές:

 • μια εκπαιδευτική ενότητα: η μέθοδος Ο.E,Ε. διαθέσιηο σε αυτή την ιστοσελίδα, το αργότερο μέχρι τον Απρίλη 2019
 • 100 φύλλα εργασίας με δυνατότητα πρόσληψης με απευθείας σύνδεση σε αυτην την ιστοσελίδα
 • 100 αρχεία πηγών που θα στηρίζουν τα φύλλα εργασίας και θα απεικονίζουν τη μονάδα
 • μια επιτομή/συλλογή των καλών πρακτικών με δυνατότητα πρόσληψης από το διαδίκτυο

Τα πάντα θα δημοσιευθούν στις 6 γλώσσες των συμμετεχόντων και στα αγγλικά

 

 

 

 

 

 

 Φάση 3: Επιπτώσεις, διάδοση των παραγωγών(αποτελεσμάτων) και βιωσιμότητα

 

 

 

Οι παραγωγές και τα αποτελέσματα μας θα επηρεάσουν κατά κύριο λόγο:

 • Το κοινό-στόχο(μαθητές ΕΕΑ), στον οποίο θα προσφέρει μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητές του. Μπορούμε να αναμένουμε από το κοινό-στόχο να είναι λιγότερο ευάλωτο σε αποθάρρυνση και να παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον για μάθηση.
 • τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν τα παιδιά αυτά, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη διδασκαλία ώστε να ανταποκριθούν στην πρόκληση της ένταξης, αισθάνονται σίγουροι για τις ικανότητες τους, ενισχύουν την προσωπική τους εικόνα και έτσι αυξάνουν την αυτοπεποίθησήτους. Ως εκ τούτου, αναμένεται βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων.
 • την εκπαιδευτική ομάδα: προώθηση της ομαδικής εργασίας είναι πιθανό να ενσταλάξει μια συνέργεια μεταξύ των επαγγελματιών. Μια καλύτερη αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και ένα καλύτερα προσαρμοσμένο σχέδιο προόδου θα μπορούσε να προκύψει από αυτή τη συνεργασία.
 • τις τάξεις των μαθητών με μαθητές ΕΕΑ: θα μάθουν την ανεκτικότητα και το σεβασμό των διαφορών θα είναι μέρος των συστάσεων της μεθόδου μας. Διαποτισμένοι με αυτές τις αρχές οι μαθητές θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντισταθούν στους πειρασμούς της ξενοφοβίας και του ρατσισμού που υφίστανται οι κοινωνίες μας
 • τις συμμετέχουσες οργανώσεις : θα έχουν ένα εύκολα χρησιμοποιήσιμο εργαλείο το οποίο θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν σε ανάγκες που καλύπτουν λίγο αυτήν την περίοδο, και έτσι θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του έργου τους ενώ θα αύξησει την προβολή τους. Ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη αναμένεται στην επέκταση της διεθνοποίησης των ιδρυμάτων

Η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων θα διασφαλίζεται από τη διατήρηση της ιστοσελίδας στο τέλος του έργου. Μια πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή θα ξεκινήσει από την ιστοσελίδα για τη συνέχιση τροφοδότησης της με διδακτικό υλικό σε όλη την περιοχή ενδιαφέροντος Ελπίζουμε σε ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσει ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων.