Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

"Cap sur l'Ecole Inclusive en Europe": εκπαιδευτική ενότητα

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς στο χώρο εργασίας και σε φροντιστές. Ως φροντιστή εννοούμε κάθε άτομο που εργάζεται με το παιδί σε σχολική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των γονέων. Αυτή η κατάρτιση αποτελεί μέρος του παραδείγματος του συμπεριληπτικού σχολείου και προτίθεται να προτείνει καινοτόμες λύσεις. Το περιεχόμενο της κατάρτισης είναι δομημένο σε 5 ενότητες και μία μέθοδο διδασκαλίας βασισμένη στην ανακλαστικότητα που περιγράφεται σε ένα φύλλο πόρου.1

10 ομάδες προβληματισμού από επτά διαφορετικές χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γαλλία έχουν αναπτύξει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Αρχιτεκτονική της ενότητας

 

 

Η επιμόρφωση μέσω της παιδαγωγικής της πρέπει να οδηγήσει καθηγητές ή φροντιστές σε συνθήκες ενσυναίσθησης και ανακλαστικότητας. Η παιδαγωγικό νήμα ορίζεται ως ο σύνδεσμος που επιτρέπει μια λογική μάθησης κατά τη διάρκεια των παιδαγωγικών συνεδριών.

Επομένως, αυτό το νήμα πρέπει να είναι εμφανές από τους επιμορφωτές είτε οι παραδόσεις της επιμόρφωσης γίνονται στο σύνολό της ή ανά ενότητες ξεχωριστά. Κάθε ενότητα έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια: (μπορεί να ρυθμιστεί σε σχέση με τον τρόπο μετάδοσης).

 

Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες αποτελούν τις ενότητες:

Σχέδιο μαθήματος

 

Τίτλος Ενότητας

 

Ετικέτα μαθήματος:
 

περιεχόμενο
 

διάρκεια
 

Σύνδεσμοι web προς
τα φύλλα εργασίας

 

 

 

ανάπτυξη

 

 

 

Περιγραφή της διεξαγωγής του μαθήματος

 

 

Κάθε περιγραφή συνεδρίας συνδέεται με μια βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα "στροφή στο σχολείο της συμπερίληψης στην Ευρώπη" στην οποία βρίσκουμε υποστήριξη για την ανάπτυξη μαθημάτων: Τα υλικά αυτά αναπτύχθηκαν από τη διεθνή ομάδα και περιλαμβάνουν παιδαγωγικά φύλλα, φύλλα πόρου, φύλλα καλών πρακτικών που ταξινομούνται σε τρεις κορμούς · Κορμός D: "Ορισμός": Κορμός R "Επιβεβαίωση" Ε: "Εκπαίδευση". Ένας διαδικτυακός σύνδεσμος που υπάρχει στην υποστήριξη μαθημάτων ανοίγει τα φύλλα ή τα υποστηρικτικά βίντεο που απεικονίζουν τα μαθήματα. Ορισμένα δεν είναι διαθέσιμα στα γαλλικά αλλά μόνο στην πρωτότυπη γλώσσα των ομιλητών.

Αυτός ο ιστότοπος έχει ως στόχο να εμπλουτίσει και να συγκεντρώσει άλλες βιωματικές γνώσεις για τάξεις χωρίς αποκλεισμούς.

 

Κάνοντας κλικ στην υποενότητα:

Ανοίγετε το πλέγμα περιεχομένου της κατάρτισης σχετικό με τον τίτλο του.

Κάθε περιεχόμενο συνδέεται με τρεις τύπους φύλλων όπως αναφέρονται παραπάνω.

Σας συνιστούμε να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας, έτσι ώστε κάθε εκπαιδευόμενος να αποκτά στην εκμάθηση του την έννοια της ανακλαστικότητας.

Αυτή η ενότητα υπάρχει σε πολλές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ρουμανικά, ιταλικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ελληνικά.