Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Διακρατικές συναντήσεις: Ημέρες 22ας , 23ης , και 24ης Νοεμβρίου 2016 στην Καόρ.

 

Ημέρα 22ας  Νοεμβρίου 2016 

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος Erasmus+  Στροφή στο σχολείο
 της συμπερίληψης στην Ευρώπη με συντονιστή τον Jean Claude AREVALO και  τη Monique MALIQUE πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως 24 Νοεμβρίου 2016.

Η ημέρα της 23ης Νοεμβρίου επέτρεψε την παρουσίαση των εταίρων.

Συμβολή  του DASEN του Λοτ: Guillaume Lecuivre 
Συμβολή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Τουλούζ:Jean Solito DAREIC  
Καθορίστηκαν οι στόχοι και η μεθοδολογία

Αναφορές στον τύπο

Στροφή στο σχολείο  της συμπερίληψης στην Ευρώπη (La Dépêche)
Το σχολείο της συμπερίληψης: κοινωνικό έργο (La Dépêche
Καόρ: σεμινάριο για το βλέμμα στην Αναπηρία (blog Bourians)

το πρόγραμμα

συνέδρια: Albert PREVOS, Philippe GABERAN

διάσκεψη Philippe Gaberan pdf 

Ομιλία του προέδρου Jacquie Destic της ένωσης APAJH/Lot

Άνοιγμα της διάσκεψης

Mesdames, Messieurs, Chers partenaires « européens »,

Tout d’abord, je tiens à vous dire tout le plaisir que nous avons à vous accueillir aujourd’hui pour échanger autour d’un thème qui nous est cher à l’APAJH, à savoir l’inclusion des enfants à besoins éducatifs particuliers.

Au sein de notre mouvement, cette question est prégnante, pas seulement de par nos origines professionnelles, mais avant tout pour l’attention que nous portons, chacun d’entre nous, à l’éducation de tous les enfants dans une grande idée du « vivre ensemble » qui gomme les différences et fera tomber les barrières de la discrimination.

Certains l’ont dit mieux que moi mais je pense qu’une société se mesure à l’intérêt qu’elle porte à l’éducation de ses citoyens.

Avant d’entrer dans le cœur du sujet de ce colloque, je voudrais simplement rappeler qu’en 2013, notre Fédération a signé une convention avec les Ministères de l’Education et de la Santé dont l’objectif était de créer une dynamique en faveur de l’inclusion scolaire, question non utopique qui renverse le processus d’intégration et fait place à l’idée que la société toute entière doit être ouverte à tous.

Pour nous, à l’APAJH du Lot, la déclinaison de cette convention s’est faite très naturellement car depuis 1991, notre service était engagé dans cette démarche.

En 2014, une « enquête-action » initiée auprès de parents, d’enseignants, d’accompagnants à la vie scolaire a montré que nous devions aller plus loin dans la recherche afin d’améliorer le parcours des enfants en situation de handicap.

S’appuyant sur des compétences internes (direction, association), l’idée de présenter un projet européen s’est concrétisée et nous voilà réunis autour de ce projet Erasmus +/éducation/formation pour travailler pendant trois ans avec le désir tout d’abord de faire changer le regard sur le handicap, de favoriser les échanges entre équipes, de mettre en relation l’Ecole et le médico-social et, « cerise sur le gâteau », de créer un module de formation accompagné d’un recueil de 100 fiches-pédagogiques ou productions intellectuelles disponibles sur un site connu de tous.

C’est un projet ambitieux qui est le 1er projet européen à aborder ce sujet. Il va fédérer 10 partenaires, il va créer une réelle synergie.

Je remercie Monsieur LECUIVRE et Monsieur BOUSQUET d’avoir permis d’ouvrir le groupe Jean Calvet permettant aux enseignantes d’avancer dans cette recherche.

Nous nous réjouissons également d’avoir à nos côtés un institut de formation des travailleurs du social, l’IFRASS de TOULOUSE avec les élèves de l’IUT de FIGEAC. Cette démarche en direction de la formation débute aujourd’hui à CAHORS, se poursuivra en février 2017 à FARO au Portugal où se tiendra le congrès international des neurosciences, puis en POLOGNE avec le point « histoire et éthique » et en Italie fin 2017 où l’on abordera le thème des pédagogies novatrices, différenciées.

Il y aura ainsi sur trois ans six regroupements « Transnationaux » pour terminer à CAHORS en mai 2019 sur l’évaluation du bilan final.

Alors, disons « Cap sur l’Ecole inclusive en Europe ».

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Monsieur BOUSQUET, Monsieur SOLITO, merci pour votre soutien.