Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Οι ιστοσελίδες των Εθνικών Φορέων Erasmus + Γαλλία

Γαλλία

 

 • Γραφείο Erasmus +Γαλλία/ Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τους επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.Γραφείο Erasmus +Γαλλία/ Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τους επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

 • Γραφείο Erasmus +Γαλλία/Νεολαία και Άθληση για τους επαγγελματίες στον τομέα Νεολαίας και Άθλησης.

 • Γραφείο Erasmus +Γαλλία/Νεολαία και Άθληση για τους επαγγελματίες στον τομέα Νεολαίας και Άθλησης.
 • Για τους φοιτητές, μαθητευόμενους, νέους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές.
 • Η πλατφόρμα Pénélope + για την υποστήριξη όσων συμμετέχουν σε προγράμματα   Erasmus + ( φάκελοι ανώτατης εκπαίδευσης, σχολικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων))


 

Portugal

Roumanie

 

Οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Η ιστοσελίδα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Η ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 

 • Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας.

 •  Η πλατφόρμα EPALE (ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων στην Ευρώπη)...

 • Ο δικτυακός τόπος Europass, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους.

 • Η πλατφόρμα School Education Gateway , ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη σχολική εκπαίδευση.

 • Η πλατφόρμα Online Linguistic Support (OLS) για ηλεκτρονική γλωσσολογική υποστήριξη.

 • Η πλατφόρμα eTwinning απευθύνεται στην κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης.

Άλλοι ιστότοποι μπορεί επίσης να σας βοηθήσουν

 • Η ιστοσελίδα Découvrir le monde (Ανακαλύψτε τον κόσμο) για το βίωμα μιας εμπειρίας στο εξωτερικό.

 •  Η ιστοσελίδα του δικτύου Euroguidance (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για τον προσανατολισμό και την κινητικότητα

 •  Δίκτυο Πληροφόρησης Νέων στην Ευρώπη.

 • Η ιστοσελίδα Eurodesk,  Δίκτυο Πληροφόρησης Νέων στην Ευρώπη.