Έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη

Αναφορά στις παιδαγωγικές γνώσεις

Αυτή η ενότητα κατάρτισης, χωρισμένη σε 5 μέρη συνολικής διάρκειας 22 ωρών, έχει τους ακόλουθους στόχους:

 

  • Απόκτηση δεξιοτήτων σε ειδικές παιδαγωγικές και τεχνικές διευκόλυνσης για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Γνωριμία και εφαρμογή δραστηριοτήτων στήριξης, τεχνικών υποστήριξης, διευκόλυνσης και συνεργασίας για να βοηθηθούν παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή με διάγνωση συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών.
  • Υλοποίηση δραστηριοτήτων για σπουδαστές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Προβληματισμό για τις διαφορετικές μορφές διδασκαλίας και για τρόπο με τον οποίο μια καλή συμπεριληπτική διδασκαλία μπορεί να είναι χρήσιμη όχι μόνο για το μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά για ολόκληρη την τάξη.
  • Προβληματισμό σχετικά με τις διαφορές και τα κοινά στοιχεία στις πολιτικές ένταξης που υιοθετήθηκαν από τις ευρωπαϊκές χώρες.
  • ενθάρρυνση της αναγνώρισης και βελτίωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες